Missie

Centrum Stralend Hart zet zich in voor mensen, ongeacht afkomst, leeftijd, geslacht, geloof of inkomen, die ergens in hun leven vastlopen, hetzij privé, hetzij zakelijk. Daarbij het maatschappelijk oordeel over mensen die buiten het systeem vallen (om welke reden dan ook), normaliseren d.m.v. maatschappelijke betrokkenheidsprojecten.

Visie
Centrum Stralend Hart is van mening dat door de complexer wordende maatschappij de kwetsbaren in de samenleving zoveel mogelijk ondersteund moeten worden door de sterkeren. Vaak vallen deze kwetsbaren tussen wal en schip omdat deze groep te weinig inzicht, kennis of mogelijkheden heeft om in ingewikkelde situaties of processen te participeren. Centrum Stralend Hart tracht door middel van projecten, trajecten, persoonlijke ontwikkeling en begeleiding deze groep bij te staan.

Centrum Stralend Hart maakt zich sterk voor een samenleving waarin:
• burgers met en zonder baan, zowel ongeschoold als hoogopgeleid, jong en oud, autochtoon en allochtoon, individueel en groepsgewijs, op vrijwillige basis hun steentje bijdragen aan de
leefbaarheid van hun regio, onder andere door het doen van vrijwilligerswerk
• maatschappelijke organisaties die over de kennis en kunde beschikken om vrijwilligers te vinden, te binden en te begeleiden
• gemeentebesturen en maatschappelijke organisaties een klimaat scheppen, dat burgers en bedrijven uitdaagt tot maatschappelijke participatie
• de waarde die vrijwilligerswerk voor bepaalde burgers heeft als middel om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer, in te burgeren, te resocialiseren, te emanciperen etc. optimaal
benut wordt
• het bedrijfsleven een bijdrage levert aan de samenleving en daarmee hun maatschappelijke betrokkenheid toont